Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysiotherapie F. Joosten 

Artikel 1 Algemeen

          1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
                Opdrachtgever/ cliënt: de partij die opdracht geeft. 
                Opdrachtnemer: Fysiotherapie F. Joosten

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. 2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en behandelingen die u als opdrachtgever/ cliënt bent aangegaan met   Fysiotherapie F. Joosten.

 2. 2.2  Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien beide partijen dit bij de overeenkomst schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 3. 2.3  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is of blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen blijven gelden en treden Fysiotherapie F. Joosten en opdrachtgever/ cliënt in overleg, zodat een nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) in acht genomen.

 4. 2.4  Voordat de overeenkomst met opdrachtgever/ cliënt is aangegaan, wordt gewezen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 5. 2.5  De gedrags- en beroepsregels voor zover van toepassing voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

 6. 2.6  Fysiotherapie F. Joosten is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 3.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. 3.2  Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

 3. 3.3  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor een bepaald project is aangegaan.

 4. 3.4  Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7: 404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fysiotherapie F. Joosten.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. 4.1  Opdrachtnemer bepaald de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

 2. 4.2  Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend en/ of indien deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van opdrachtnemer.

 3. 4.3  Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

Artikel 5 Privacy en omgang met gegevens

           5.1 Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie.
           Er zal geen uitwisseling met derden 
plaatsvinden zonder overleg en overeenstemming met de opdrachtgever/ cliënt.
           Zie ook privacyreglement KNGF.

Artikel 6 Honorarium

 1. 6.1  Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden betekend op basis van de aan die werkzaamheden besteden tijd vermenigvuldigd met het door de opdrachtnemer gehanteerde uurtarief, of op basis van een dagtarief, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden indien overeengekomen afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.

 2. 6.2  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 3. 6.3  Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 7 Betaling

          7.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen (zie ook factuur), doch in                  geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een                                   door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

 1. 7.2  Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

 2. 7.3  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer moet maken als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever. Ten aanzien van de buitenrechtelijke kosten wordt het incassotarief van 1988 van de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerd.

 3. 7.4  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 4. 7.5  Indien opdrachtgever in gebreke is met betaling van openstaande facturen is opdrachtnemer gerechtigd alle schriftelijke stukken, ook gegevens en bescheiden welke de opdrachtgever hem voor de uitvoering van de opdracht ter hand heeft gesteld, onder zich te houden, totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 5. 7.6  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 8 Opzegging

            8.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 
            8.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. 

Comments